Disclaimer

Ik besteed mijn uiterste zorg aan het samenstelling van deze blog. Door het verkrijgen van toegang tot deze blog, alsmede het hierin opgenomen materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op het blog alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op het blog geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Dit blog dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Dit blog is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Brigitte Filippini-Santegoeds raadt u altijd aan een gekwalificeerde (natuurgeneeskundig) arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De adviezen op dit blog zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op dit blog zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en vitaliteit. Hieromtrent kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen van dit blog over te nemen contact op met uw huisarts of specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Overleg daarom altijd met uw behandelend arts. Gebruik altijd uw eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het overnemen van de adviezen op dit blog is volledig op eigen risico. Brigitte Filippini-Santegoeds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van dit blog, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op dit blog mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan dit blog gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op dit blog op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn van dit blog.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

september 2015, Brigitte Filippini-Santegoeds